Regulamin

 • Regulamin określa zasady zgłaszania i uczestnictwa w warsztatach z zakresu Nowych Ustawień Rodzin metodą Berta Hellingera prowadzonych przez Magdalenę Chomę, magdalenachoma.pl (Coach One Magdalena Choma, Wrocław, ul. Strońska 35/7 NIP 612-164-79-10)
 • Koncepcja i sposób prowadzenia zajęć oparte są na modelu Szkoły Berta i Sophie Hellinger. Osoby biorące udział w warsztatach w metodzie Nowych Ustawień mogą pracować na rzecz własnego tematu jako osoba ustawiająca lub praktycznie uczestnicząc w warsztacie jako reprezentant.
 • Organizator zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia w planowanym terminie, z przyczyn od niego niezależnych, takich jak: zdarzenie noszące cechy siły wyższej czy choroba prowadzącego. W takim przypadku Organizator zaproponuje inny termin realizacji szkolenia.
 • Nawet jeśli uczestnik zajęć będzie mógł brać udział tylko w części warsztatu wpłaca pełną kwotę.
 • Zgłoszenia na warsztaty przyjmowane są poprzez formularz zamieszczony na stronie www.magdalenachoma.pl.
 • Koszt warsztatu to 350 zł – ustawienie własne, 150 zł – reprezentant, (wystawiam rachunek – nie wystawiam faktury VAT). Koszt warsztatu w Wielkiej Brytanii to 150 funtów ustawienie własne, 75 funtów – reprezentant.
 • Sposób zapłaty: 350 zł płatne przelewem na rachunek bankowy w terminie do 14 dni przed rozpoczęciem warsztatu lub częściowo zaliczkę w kwocie 100 zł przelewem w terminie 14 dni przed rozpoczęciem modułu na rachunek bankowy – pozostałą część gotówką przed rozpoczęciem zajęć. Wpłata zaliczki rezerwuje miejsce na warsztacie.
 • Zwrot zaliczki: w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie do 7 dni przed datą rozpoczęcia warsztatów (liczy się data wpływu oświadczenia w formie pisemnej mailem na adres kontakt@magdalenachoma.pl) uczestnikowi przysługuje zwrot uiszczonej zaliczki z potrąceniem kosztów operacyjnych w wysokości 40% kosztu warsztatu. W przypadku otrzymania oświadczenia o rezygnacji z warsztatów w terminie krótszym niż 6 dni licząc od daty rozpoczęcia warsztatu opłata nie podlega zwrotowi.
 • Uczestnik warsztatu wyraża zgodę na otrzymanie rachunku drogą elektroniczną na adres podany w formularzu zgłoszeniowym.
 • W przypadku odwołania zajęć z winy prowadzącego i/lub organizatora opłata wniesiona za warsztat zostanie zwrócona bez jakichkolwiek opłat manipulacyjnych na konto podane przez Uczestnika.
 • Cena obejmuje tylko i wyłącznie opłatę za udział w warsztacie i nie obejmuje kosztów dojazdu, noclegu i wyżywienia.
 • Na podstawie art. 29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1) – RODO, Zgłaszający wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez www.magdalnachoma.pl w celu organizowania i realizacji warsztatu.
 • Podane przez uczestnika dane osobowe będą przetwarzane, w celu realizacji zadań związanych z obsługą warsztatu i informowania o ofercie, przez www.magdalenachoma.pl z siedzibą we Wrocławiu ul. Strońska 35/7. Uczestnikowi przysługuje prawo do wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania.
 • Regulamin dostępny jest do wglądu na stronie internetowej www.magdalenachoma.pl.
 • magdalenachoma.pl zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu. Zaistniałe zmiany będą na bieżąco publikowane na stronie internetowej www.magdalenachoma.pl.